معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 16 آذرماه
ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده
مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰ تومان ۹۹۸۰۰۰ تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی پیشرفته (۲ واحد)
  • بیولوژی سلولی مولکولی (۲ واحد)
  • سیتوژنتیک گیاهی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین