معرفی رشته حـقوق بین المـلل مشاهده مجوزات

آخرین مهلت ثبت نام

شنبه 16 آذرماه
ظرفیت ۳۵ نفر 6 نفر مانده
مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰ تومان ۹۹۸۰۰۰ تومان

لیست دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • حقوق دریاها (۲ واحد)
  • سازمان های بین المللی (۲ واحد)
  • نظام بین المللی حقوق بشر (۲ واحد)
  • حقوق بین الملل اسلامی (۲ واحد)
ثبت نام آنلاین